W naszym Instytucie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowane są dwa znaczące projekty współfinansowane prze UE:

Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ, świadczącego usługi pomiarowe i prowadzącego badania naukowe dla potrzeb: 1. oznaczenia zawartości bio-substancji w produktach (zgodnie z normą PN-EN 16785-1:2016-01): - paliwach dla energetyki opartej na surowcach odnawialnych - produktach spożywczych: identyfikacja źródeł pochodzenia octu i alkoholi - opakowaniach zawierających bio-komponenty 2. ochrony środowiska: - określanie emisji CO2 do atmosfery - badanie wpływu zanieczyszczeń atmosfery na biosferę 3. badań geologicznych i hydrologicznych: - oznaczanie wieku osadów geologicznych - badanie ewolucji środowiska i klimatu.

Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych ESpeFuM

Celem projektu jest rozbudowa stanowiska badawczego, którego bazę stanowi układ ultra wysokiej próżni, polegająca na zakupie nowych modułów, co znacząco zwiększy możliwości pomiarowe oraz poszerzy ofertę badań. Istniejące stanowisko składa się z czterech komór badawczo-technologicznych, pozwalających na pomiary metodami spektroskopii: fotoemisyjnej – rentgenowskiej (XPS) i ultrafioletowej (UPS), wydajności kwantowej fotoemisji (PYS) oraz desorpcji cieplnej (TDS), a także osadzanie materiałów z fazy gazowej. W układzie XPS zamontowany zostanie monochromator promieniowania rentgenowskiego oraz dodatkowe anody emitujące promieniowanie. Zwiększy to rozdzielczość energetyczną pomiarów oraz poszerzy zakres dostępnych energii sondujących. Do układu próżniowego zostaną dołączone nowe komory z układem mikroskopu skaningowego, współpracującego z mikroskopem elektronowym. Mikroskop skaningowy będzie mógł pracować w wielu trybach. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali europejskiej.

 

Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 6 171 230,77 zł

Numer umowy: UDA-RPSL.01.01.00-24-041G/19-00

Okres realizacji projektu: 2020-10-02 - 2022-10-03

Wartość ogółem projektu: 7 469 790,00 zł


Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych ESpeFuM

Wnioskowane dofinansowanie z UE: 3 615 789,50 zł

Numer umowy: UDA-RPSL.01.01.00-24-0402/19-00

Okres realizacji projektu: 2020-04-01 - 2022-03-31

Wartość ogółem projektu: 4 362 200,00 zł


Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony