Dyrekcja Instytutu Fizyki CND zaprasza wszystkich pracowników i studentów na Otwarte Seminarium Naukowe, które odbędzie się 9-12-2020 o godz. 14:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

Wykład p.t. „Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie” wygłosi prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Czytaj więcej: Czy zdołamy zahamować globalne ocieplenie? Wykład online

Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty naszych zdalnych lekcji oraz pokazów/demonstracji fizycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nasi pracownicy przygotowali dla Państwa 5 tematów wykładów popularnonaukowych z różnych dziedzin fizyki, które chętnie zaprezentujemy online w ramach zdalnej lekcji fizyki. W związku z koniecznością nauczania zdalnego oraz brakiem dostępu do pracowni fizycznej przygotowaliśmy również krótkie filmy z pokazami i demonstracjami zjawisk fizycznych, które także możemy zaprezentować uczniom online.

Czytaj więcej: ZDALNE LEKCJI FIZYKI DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Złote warsztaty

Co to takiego?

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Śląskiej dla uczniów szkół licealnych i techników, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani udziałem w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Warsztaty będą przeprowadzane w dziedzinach, w których organizowany jest ww. Konkurs.
Liczba miejsc ograniczona – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Uczniowie rejestrują się indywidualnie.

Czytaj więcej: Złoty indeks - Złote warsztaty

W naszym Instytucie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 realizowane są dwa znaczące projekty współfinansowane prze UE:

Centrum Metod Izotopowych CEMIZ

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ, świadczącego usługi pomiarowe i prowadzącego badania naukowe dla potrzeb: 1. oznaczenia zawartości bio-substancji w produktach (zgodnie z normą PN-EN 16785-1:2016-01): - paliwach dla energetyki opartej na surowcach odnawialnych - produktach spożywczych: identyfikacja źródeł pochodzenia octu i alkoholi - opakowaniach zawierających bio-komponenty 2. ochrony środowiska: - określanie emisji CO2 do atmosfery - badanie wpływu zanieczyszczeń atmosfery na biosferę 3. badań geologicznych i hydrologicznych: - oznaczanie wieku osadów geologicznych - badanie ewolucji środowiska i klimatu.

Rozbudowa stanowiska pomiarowego ultra wysokiej próżni w Laboratorium Spektroskopii Elektronowych i Materiałów Funkcjonalnych ESpeFuM

Celem projektu jest rozbudowa stanowiska badawczego, którego bazę stanowi układ ultra wysokiej próżni, polegająca na zakupie nowych modułów, co znacząco zwiększy możliwości pomiarowe oraz poszerzy ofertę badań. Istniejące stanowisko składa się z czterech komór badawczo-technologicznych, pozwalających na pomiary metodami spektroskopii: fotoemisyjnej – rentgenowskiej (XPS) i ultrafioletowej (UPS), wydajności kwantowej fotoemisji (PYS) oraz desorpcji cieplnej (TDS), a także osadzanie materiałów z fazy gazowej. W układzie XPS zamontowany zostanie monochromator promieniowania rentgenowskiego oraz dodatkowe anody emitujące promieniowanie. Zwiększy to rozdzielczość energetyczną pomiarów oraz poszerzy zakres dostępnych energii sondujących. Do układu próżniowego zostaną dołączone nowe komory z układem mikroskopu skaningowego, współpracującego z mikroskopem elektronowym. Mikroskop skaningowy będzie mógł pracować w wielu trybach. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali europejskiej.

Czytaj więcej: Kolejne znaczące projekty realizowane w Instytucie Fizyki

Szanowni Państwo,

W sobotę 17.10.2020, po konsultacjach na zwołanym w trybie nadzwyczajnym zebraniu Dyrekcji Instytutu Fizyki - CND, podjąłem decyzję o czasowej zmianie trybu wszystkich zajęć prowadzonych przez pracowników Instytutu Fizyki – CND w trybie kontaktowym  na wszystkich kierunkach studiów (w tym także kierunku fizyka techniczna) na tryb zdalny od poniedziałku 19.10.2020 do odwołania.

Bezpośrednim powodem podjęcia takiej decyzji był fakt zgłoszenia mi w sobotę w godzinach porannych pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowana na Covid-19 wśród pracowników Instytutu.  Osoba ta, od początku tygodnia była już na L4, ale dopiero w piątek uzyskała potwierdzenie dodatniego wyniku testu na obecność wirusa. Ponadto w piątek zastałem poinformowany, że jeden z pracowników Instytutu miał w trakcie zajęć kontakt ze studentem, u którego stwierdzono zakażenie wirusem Covid-19. Ponieważ pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na wielu kierunkach studiów, ryzyko przeniesienia pomiędzy różnymi grupami zakażenia w obecnych warunkach epidemicznych jest bardzo wysokie.  Moje decyzja ma zatem na uwadze troskę o stan zdrowia pracowników i studentów oraz jest próbą podjęcia działań zmierzających do uniknięcia chaosu w realizacji procesu dydaktycznego, jaki grozi nam w razie wystąpienia kolejnych przypadków zachorowań wśród pracowników Instytutu.

Proszę, abyście Państwo niezwłocznie poinformowali studentów grup, z którymi prowadziliście Państwo zajęcia kontaktowe o przejściu na tryb zdalny.  Dziekanaty, biura obsługi studiów oraz władze uczelni zostanały poinformowane o niniejszej decyzji w mailu wysłanym przez dyrekcję.

W tej trudnej sytuacji źyczę wszystkim Państwu dużo zdrowia. 
Z wyrazami szacunku,

Adam Michczyński

Wymagania:

  1. Ukończone studia inżynierskie na kierunku fizyka techniczna oraz magisterskie na pokrewnym kierunku technicznym (informatyka, elektronika, automatyka);
  2. Status studenta doktoranta (w Szkole Doktorów Politechniki Śląskiej);
  3. Bardzo dobra znajomość problemów związanych z datowanie luminescencyjnym;
  4. Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu analiz luminescencyjnych i spektrometrycznych;
  5. Dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wygłoszeniem referatów na recenzowanych międzynarodowych konferencjach naukowych lub publikowanymi pracami naukowymi;
  6. Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego formułowania wniosków;
  7. Bardzo dobra znajomość j. polskiego - umiejętność pisania i redagowania tekstów;
  8. Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole;
  9. Znajomość oprogramowania graficznego do odpowiedniej prezentacji danych doświadczalnych (np. Corel, SigmaPlot czy Strater).

Czytaj więcej: OFERTA PRACY - DOKTORANT STYPENDYSTA – stypendium z grantu

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Studenckie Koło Naukowe GOLF

Grupa Osób Lubiących Fizykę

GOLF na FB

Stacja meteo - pomiary

Studenckie Koło Naukowe SAT

Silesian Aerospace Technologies

SAT na FB

Początek strony