FB Find Us on Facebook

Tematyka badawcza

Dowiedz się o naszej działalności podczas seminariów naukowych!

Instytut Fizyki prowadzi badania w zakresie:

 • wyznaczania własności cieplnych materiałów, w tym również lokalnych, w skali mikrometrowej, oraz obrazowania własności cieplnych w skali nanometrowej za pomocą przystawki do mikroskopu sił atomowych;
 • wyznaczania dyfuzyjności oraz przewodności cieplnej materiałów litych, struktur warstwowych i cienkich warstw za pomocą metod fototermicznych, radiometrycznych oraz fotoakustycznych;
 • elektroniki półprzewodnikowej oraz magnetoelektroniki, w tym badanie profili głębokościowych cienkich warstw, badanie własności optycznych metodą luminescencji i spektroskopii laserowej oraz wytwarzanie nanostruktur metodami sonochemicznymi;
 • badań składu chemicznego za pomocą skaningowego mikroskopu elektronów Augera z trawiącym działem jonowym (w tym profile składu chemicznego w głąb oraz mapy chemiczne powierzchni);
 • modelowania numerycznego zjawisk nierównowagowych w oświetlonych półprzewodnikach (fotoluminesencja, fotonapięcie powierzchniowe) z uwzględnieniem stanów powierzchniowych;
 • pomiarów i analizy struktur metal/izolator/półprzewodnik metodami spektroskopii admitancyjnej oraz niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów (DLTS);
 • modelowania matematycznego procesów wytwarzania nanostruktur oraz przeprowadzenia symulacji procesów przemagnesowania obiektów magnetycznych metodą elementów skończonych;
 • zastosowań metod fizyki jądrowej, zastosowań izotopów do badania naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, datowania izotopowego i luminescencyjnego w naukach o Ziemi i archeologii (w tym usługi specjalistyczne);
 • zastosowań wyżej wymienionych metod dla potrzeb badań środowiska, nowoczesnych technologii produkcji żywności i jej opakowań, materiałów konstrukcyjnych, kontroli poziomu skażeń i zanieczyszczeń we wszystkich praktycznie elementach środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka, kontroli emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania paliw kopalnych;
 • zastosowania metod izotopowych dla przemysłu produkcji paliw, energii, farmaceutyków oraz profilaktyki zdrowia.

Zobacz Bazę Ekspertów z Wydziału Matematyczno-Fizycznego

Publikacje i działalność wydawnicza

Pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki publikują swoje osiągnięcia w renomowanych czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (zobacz listę publikacji). W ostatnich latach wzrasta liczba artykułów w wysoko punktowanych periodykach.

Grupa pracowników Zakładu Zastosowań Radioizotopów wydaje czasopismo Geochronometria, które figuruje na liście filadelfijskiej.

Pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni są też autorami skryptów, zbiorów zadań, podręczników akademickich i monografii naukowych wydawanych m.in. przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Konferencje naukowe

Instytut Fizyki organizuje i współorganizuje międzynarodowe cykliczne konferencje naukowe m.in. Winter School on Wave and Quantum Acoustics oraz International Conference "Methods of Absolute Chronology". Więcej informacji o konferencjach i seminariach naukowych...

Projekty badawcze

Instytut Fizyki bierze udział w wielu projektach naukowo-badawczych - prowadzi je samodzielnie lub we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi w Polsce i za granicą (więcej informacji na stronie zespołów).

Instytut Fizyki jest członkiem sieci naukowej ENVITECH-Net.

 

Projekty aktualnie realizowane w Instytucie Fizyki CND:

  Projekt: Gliwice Absolute Dating Methods Centre (GADAM)

 

 

(Lp. Zakład, Tytuł, Kierownik, Nr projektu, Nr umowy NCN/NCBiR, Nakłady [zł]);
1. RIF-4, Rekonstrukcja antropogenicznej erozji gleb na wybranych obszarach lessowych Polski południowej metodami dendrochronologiczną, luminescencyjną oraz izotopowymi (Cs-137, Pb-210), Dr inż. Grzegorz PORĘBA, PBU/11/RIF/2012/505, 2011/03/D/ST10/05788, 396 750,00;
2. RIF-4, Drzewa jako archiwa izotopowe klimatu i wpływu człowieka na środowisko dla obszarów górskich Europy Środkowej, Dr inż. Sławomira PAWEŁCZYK, PBU/110/RIF/2009/505, 1557/B/P01/2009/37, 282 038,00;
3. RIF-1, Nanosensory gazu wykonane z pojedyńczych nanodrutów kryształów typu SbSI, Prof. dr hab. inż. Marian NOWAK, PBU/114/RIF/2011/505, 2011/01/B/ST5/06273, 256 250,00;
4. RIF-4, Drzewa jako bioindykatory przemysłowych zanieczyszczeń powietrza w okresie wdrażania pro-ekologicznej polityki na obszarze Śląska (BIOPOL), Dr inż. Barbara SENSUŁA, PBU/12/RIF/2012/505, 2011/03/D/ST10/05251, 324 450,00;
5. RIF-4, Ustalenie chronologii powstania późno-plejstoceńskiej pokrywy lessowej na obszarze Polski na podstawie datowania luminescencyjnego wysokiej rozdzielczości oraz badań lito-pedologicznych wybranych sekwencji lessowo-glebowych, Dr inż. Piotr MOSKA, PBU/126/RIF/2011/505, 2011/01/D/ST10/06049, 290 875,00;
6. RIF-4, Zastosowanie metod statystycznych do rekonstrukcji zmian klimatycznych na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie, Dr inż. Danuta MICHCZYŃSKA, PBU/45/RIF/2011/505, 0340/B/P01/2011/40, 282 025,00;
7. RIF-1, Wytworzenie przestrajalnych temperaturowo i elektrycznie kryształów fotonicznych na bazie związków antymonu, jodu i siarki, Dr Anna STARCZEWSKA, PBU/72/RIF/2011/505, 2501/B/T02/2011/40, 394 750,00;
8. RIF-4, Izotopowa metoda monitoringu antropogenicznej emisji CO2 z wykorzystaniem przyrostów rocznych drzew dla obszaru Górnego Śląska, Prof. dr hab. Anna PAZDUR, PBU/78/RIF/2010/505; 0970/B/P01/2010/39 200 000,00
9. RIF-4, Modelowanie kalendarzowych skal czasu dla jeziornych osadów laminowanych w północnej Polsce jako podstawa rekonstrukcji paleośrodowiskowych o wysokiej rozdzielczości czasowe, Dr inż. Natalia PIOTROWSKA, PBU/89/RIF/2010/505, 2916/B/P01/2010/39, 106 750,00;
10. RIF-2, Badania wpływu temperatury na właściwości elektronowe struktur metal/izolator/AlGaN/GaN, Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Bogusława ADAMOWICZ, PBU/91/RIF/2010/505, 6063/B/T02/2010/39, 220 000,00;
11. RIF-3, Opracowanie metod pomiaru właściwości cieplnych w mikro- i nanoskali wykorzystujących mikroskop cieplny, Prof. dr hab. inż. Jerzy BODZENTA, PBU/97/RIF/2011/505, 4850/B/T02/2011/40, 232 000,00; 
12. RIF-2, Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i struktur sensorowych (InTechFun ), Dr hab. inż., prof. nzw. w Pol. Śl. Bogusława ADAMOWICZ, FSB/33/RIF/2009/512, 6063/B/T02/2010/39, 663 180,00;
13. RIF-4, Klimat północnej Polski w ostatnim 1000 lat: Powiązanie przyszłości z przeszłością (CLIMPOL), Dr inż. Natalia PIOTROWSKA, FSB/94/RIF/2011/512, PSPB-086/2010, 187 220,00;
14. RIF-4, Modułowy system luminescencyjny dla ochrony przed promieniowaniem i dozymetrii retrospektywnej LUMDOZ, Dr inż. Grzegorz ADAMIEC, PST/3/RIF/2012/519, PBS1/A9/4/2012, 958 794,00.

 

Projekty zakończone 

 • Rektorski grant profesorski
 • Projekt: Absolute Time scales and Isotope Studies for investigating events in Earth and human history (ATIS)
Współpraca naukowa

z ośrodkami za granicą

z ośrodkami w kraju

 • Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
 • Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie
 • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej

Ranking punktowy pracowników z Instytutu Fizyki - CND za 2017 rok

Ranking uwzględnia jakość i ilość publikacji oraz patentów poprzez użycie współczynników zawartych w regulaminie przyznawania dodatków specjalnych Dyrektora IF-CND.

L.p.Pracowniksuma pkt.
1 dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ 1730
2 dr inż. Piotr Moska 635
3 dr hab. inż. Grzegorz Adamiec, prof. PŚ 625
4 prof. dr hab. inż. Marian Nowak 620
4 dr hab. Mirosława Kępińska 620
6 prof. dr hab. inż. Jerzy Bodzenta 585
6 dr inż. Justyna Juszczyk-Synowiec 585
6 dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata 585
6 dr hab. Anna Starczewska 585
10 dr inż. Piotr Szperlich 515
11 dr hab. inż. Bogusława Adamowicz, prof. PŚ 480
12 dr hab. inż. Danuta J. Michczyńska 345
13 dr hab. inż. Maciej Krzywiecki 335
14 dr inż. Bartłomiej Toroń 315
15 prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz 310
15 dr inż. Konrad Tudyka 310
17 dr inż. Piotr Duka 305
18 dr hab. Tomasz Błachowicz, prof. PŚ 230
18 dr hab. inż. Lucyna Grządziel 230
20 dr inż. Dominika Trefon-Radziejewska 135
21 dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ 120
21 dr hab. inż. Barbara Sensuła 120
23 dr inż. Krystian Mistewicz 105
24 dr hab. inż. Grzegorz Poręba 30
24 dr hab. inż. Jarosław Sikorski 30
Początek strony