FB Find Us on Facebook

FB Find Us on Facebook  

Studiuj na Geoinformatyce i Geologii Środowiska i zostań wykwalifikowanym inżynierem i poszukiwanym specjalistą!

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Geoinformatyka i Geologia Środowiska są studiami siedmiosemestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera Geoinformatyki i Geologii Środowiska w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Środowisku.

Absolwent uzyskuje wykształcenie w zakresie przedmiotów podstawowych oraz wybranych dziedzin inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji geograficznej (GIS) i informatyki podpartych przez przedmioty związane z naukami o Ziemi. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół geologii i geochemii, uzupełnionych przez podstawy statystyki. Dzięki temu absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki i ma podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

Absolwent zna metody badań i pomiarów terenowych i laboratoryjnych oraz ich cyfrowej archiwizacji na potrzeby geologiczne i środowiskowe. Dzięki dobremu przygotowaniu informatycznemu potrafi stworzyć lub wykorzystać odpowiednie oprogramowanie do analizy i interpretacji tych danych, a także przedstawić wyniki obserwacji w sposób pozwalający na rozwiązanie problemów inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi i środowisku.

Elastycznie skonstruowany program studiów pozwala na wybór własnej ścieżki dyplomowania poprzez wybór modułów przedmiotów z zakresu systemów informacji geograficznej GIS i informatyki bądź z zakresu geologii i środowiska. Począwszy od drugiego semestru studenci zdobywać będą wiedzę poprzez udział w projektach (tzw. Project Based Learning) i praktykach oraz działalności w kołach naukowych. Studia kończy projekt inżynierski i egzamin dyplomowy.

Czytaj więcej: Geoinformatyka i Geologia Środowiska - Sylwetka absolwenta

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska

Od roku 2021 w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym uruchamiany jest nowy kierunek studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim „Geoinformatyka i Geologia Środowiska”

Początek strony