FB Find Us on Facebook

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne jest jednostką podstawową Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Historia Instytutu Fizyki w Politechnice Śląskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem Wydziału Matematyczno-Fizycznego w roku 1969. W wyniku połączenia dwóch istniejących wtedy na Uczelni katedr fizyki powołano jedną Katedrę Fizyki Technicznej, która razem z Katedrą Matematyki Stosowanej i Katedrą Geometrii Wykreślnej tworzyły nowy wydział. Pierwszym Kierownikiem Katedry Fizyki Technicznej został, wówczas, doc. dr Franciszek Kuczera. Zadaniem Katedry była m.in. dydaktyczna obsługa wszystkich rodzajów studiów na Uczelni w zakresie dyscyplin fizycznych oraz kształcenie własnej kadry pracowników naukowych i dydaktycznych. 
W roku 1971 Katedrę Fizyki Technicznej przekształcono w Instytut Fizyki, a funkcję dyrektora objął, wówczas, doc. dr Aleksander Opilski. W latach późniejszych funkcję dyrektora Instytutu pełnili również: prof. dr hab. inż. Andrzej Zastawny, prof. dr hab. Zygmunt Kleszczewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz oraz dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. PŚ, który pełni tę funkcję obecnie.

W dniu 1 września 2010 Instytut Fizyki został wyłączony ze struktury Wydziału Matematyczno-Fizycznego i przekształcony w samodzielną jednostkę pozawydziałową pod nazwą Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej. W wyniku zmiany w 2011 roku ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu Politechniki Śląskiej, która, między innymi, przewiduje w strukturze Uczelni jednostki podstawowe o charakterze naukowym, doszło 1 marca 2012 do przekształcenia Instytutu w jednostkę podstawową Uczelni.

Instytut Fizyki zatrudnia ponad 50 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i pomocniczych oraz około 10 doktorantów. O potencjale naukowym Instytutu stanowi 9 pracowników samodzielnych, w tym 5 profesorów tytularnych. W życiu naukowym Instytutu aktywnie uczestniczy także kilku profesorów emerytowanych.

Obecna struktura organizacyjna Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej obejmuje trzy zakłady: Zakład Fizyki Stosowanej i Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska w Gliwicach oraz Zakład Fizyki Ciała Stałego w Katowicach.

Początek strony