FB FindUsonFacebook online 144

W dniu 26-04-2016, o godz. 14:00, w Auli B budynku Centrum Nowych Technologii, przy ul. Konarskiego 22B odbędzie się kolejne Otwarte Seminarium naukowe Instytutu Fizyki CND.

 

Wykład p. t. „ANALIZA STANU PRZYGOTOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH DO PODJĘCIA STUDIÓW INŻYNIERSKICH W ZAKRESIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z PRZEDMIOTU FIZYKA” wygłosi dr hab. inż. Adam Michczyński, prof. nzw. Pol. Śl, pracownik Zakładu Zastosowań Radioizotopów.

Od roku 2015 na naszą Uczelnię przychodzi młodzież, która szkołę ponadgimnazjalną (średnią) ukończyła zgodnie z programem wprowadzonym w wyniku zmian w oświacie z roku 2012. Od tego też czasu prowadzący na pierwszym roku studiów przedmiot fizyka zaobserwowali kolejny, wyraźny spadek poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki (ale również matematyki) absolwentów szkół średnich, którzy zdecydowali się rozpocząć studia politechniczne. Dlatego też podjęto próbę zdiagnozowania tego zjawiska, tak aby w kolejnym kroku możliwe było zastanowienie się nad działaniami niezbędnymi w celu jego usunięcia. Analiza obecnych i przeszłych planów i programów nauczania fizyki w całym systemie szkolnictwa oraz zaleceń programowych doprowadziła do konkluzji, że pośród absolwentów szkół średnich można wyróżnić  dwie grupy: tych, którzy ukończyli edukację z fizyki w zakresie podstawowym (stanowiącą obecnie większość wśród absolwentów) i tych, którzy ukończyli edukację z fizyki na poziomie rozszerzonym (stanowiącą  zdecydowaną mniejszość). Porównanie liczby godzin i zaleceń programowych pokazuje, że stopień wiedzy i umiejętności z fizyki uczniów zaliczających się do tej pierwszej grupy jest mniejszy niż absolwentów szkoły podstawowej z lat dziewięćdziesiątych.  Konieczne jest zatem uwzględnienie tej specyfiki (dwie grupy kandydatów na studia) oraz poziomu wiedzy i umiejętności w systemie kształcenia Uczelni. Uczelnia nie stawia kandydatom na studia wymogu zdawania matury z fizyki ani edukacji z przedmiotu fizyka na poziomie rozszerzonym w szkole ponadgimnazjalnej. Byłoby zatem wskazane umożliwienie takiego kształcenia z przedmiotu fizyka, aby  studenci mieli możliwość zlikwidowania dysproporcji w poziomie wiedzy z wcześniejszych etapów edukacji oraz  zdobycia umiejętności niezbędnych na studiach technicznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Seminaria i konferencje

Początek strony