FB Find Us on Facebook

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Informacje dotyczące warunków oraz trybu ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, w tym:

  • stypendium socjalnego, (do pobrania)
  • zakwaterowania w domu studenckim, (do pobrania)
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, (do pobrania)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, (do pobrania)
  • zapomogi, (do pobrania)
  • pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców

znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Początek strony