FB Find Us on Facebook

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Informacje dotyczące warunków oraz trybu ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, w tym:

  • stypendium socjalnego, (do pobrania)
  • zakwaterowania w domu studenckim, (do pobrania)
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, (do pobrania)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, (do pobrania)
  • zapomogi, (do pobrania)
  • pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców

znajdują się w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Śląskiej

Wnioski należy składać do 5 dnia każdego miesiąca w Dziekanacie.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Początek strony