FB Find Us on Facebook

Szanowni Studenci

zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090):

  1. Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia.
  2. Szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia są realizowane w szczególności w formie wykładów. Ukończenie szkolenia potwierdza się w karcie okresowych osiągnięć studenta albo w dokumentacji związanej z realizacją danej formy kształcenia.

W celu wypełnienia obowiązku przez nowoprzyjętych studentów, w  załączeniu znajduje się przygotowana przez Inspektorat BHP prezentacja instruktażowa dla studentów - w prezentacji zostały zawarte podstawowe informacje odnośnie zasad logowania się na Platformie Zdalnej Edukacji oraz klucze dostępu z podziałem poszczególne kierunki.

 

Szkolenie wstępne studentów I roku 2020/2021I roku 2020/2021

Go to top