FB Find Us on Facebook

Studia podyplomowe „Nauczanie fizyki w szkołach” prowadzone są przez Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej. Studia te przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, posiadających dyplom inżyniera, magistra lub magistra inżyniera w zakresie nauk ścisłych lub nauk technicznych, którzy ukończyli kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia zajęć dydaktycznych, oraz dla czynnych zawodowo nauczycieli posiadających dyplom magistra, chcących pogłębić swoją wiedzę lub zdobyć uprawnienia potrzebne do nauczania fizyki w szkołach. Słuchacz powinien posiadać udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe zawierają się w obszarze nauk ścisłych w dziedzinie nauki: nauki fizyczne, dyscyplina naukowa: fizyka.

Studia podyplomowe „Nauczanie fizyki w szkołach” prowadzone są w systemie zaocznym w ciągu trzech semestrów i obejmują 370 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyki w szkole. W każdym semestrze przewiduje się siedem zjazdów w soboty i niedziele. Do ukończenia studiów konieczne jest uzyskanie 42 punktów ECTS oraz złożenie pracy końcowej i zdanie egzaminu końcowego.

Misją i strategią Politechniki Śląskiej jest „kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy”.

oncepcja kształcenia na studiach podyplomowych „Nauczanie fizyki w szkołach” jest zgodna z powyższym mottem i będzie realizowana w toku studiów poprzez kształtowanie sylwetki absolwenta o najwyższych kompetencjach, odpowiedzialnej i kreatywnej postawie, mającego świadomość znaczenia wiedzy fizycznej oraz nieustannego samokształcenia w procesie nauczania, potrafiącego spełnić wymagania nowoczesnego procesu dydaktycznego.

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, promując tradycyjne wartości, zapewnia najwyższą jakość kształcenia poprzez współpracę ze szkołami w naszym regionie w dziedzinie propagacji i promocji wiedzy fizycznej. Jest organizatorem konkursu dla młodzieży „Złoty indeks Politechniki Śląskiej” oraz współorganizatorem konkursu „Fizyka a ekologia” wespół z Pałacem Młodzieży w Katowicach. Instytut dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli akademickich oraz posiada nowoczesne wyposażenie badawcze gwarantujące osiągnięcie oczekiwanego efektu.

Celem strategicznym Politechniki Śląskiej w obszarze kształcenia jest zapewnienie wysokich standardów oraz nowoczesnych metod kształcenia. Cele te realizowane są poprzez:

  • doskonalenie bazy dydaktycznej i laboratoryjnej,
  • upowszechnianie nowoczesnych form kształcenia,
  • wprowadzanie nowych kierunków studiów i specjalności realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Studia podyplomowe „Nauczanie fizyki w szkołach” realizowane w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne mają na celu przygotowanie kadry nauczycieli dla szkolnictwa w regionie GOP, województwa śląskiego i w kraju. Program kształcenia studiów podyplomowych został tak opracowany, aby w najwyższym stopniu umożliwiał realizację strategicznego celu naszej Uczelni, a efekty kształcenia są zgodne z jej misją i strategią. Przyjęte rozwiązania programowe są zgodne z standardami przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela zawartymi w Rozporządzeniu MNiSzW z dnia 17.01.2012 roku.

Fizyka Techniczna

Zapraszamy do studiowania na kierunku „Fizyka Techniczna” (studia I stopnia o profilu praktycznym) prowadzonym w Instytucie Fizyki – Centrum Naukowo Dydaktycznym.

Go to top