FB Find Us on Facebook

Aktualna wersja witryny znajduje się pod adresem:
https://www.polsl.pl/rif/

Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokoje 170, 173, 175 i 169

Opiekun: dr inż. Piotr Duka

Spis ćwiczeń

 • Wyznaczanie modułu sztywności na skręcanie metodą statyczną i dynamiczną za pomocą wahadła torsyjnego.
 • Wyznaczanie elipsoidy bezwładności ciała sztywnego.
 • Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu.
 • Analiza drgań mechanicznych w strunach.
 • Badanie złożenia mechanicznych i elektrycznych drgań harmonicznych poprzez obserwację krzywych Lissajous.
 • Badanie drgań tłumionych za pomocą galwanometru zwierciadlanego i wyznaczanie parametrów charakterystycznych galwanometru.
 • Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu.
 • Badanie materiałów za pomocą defektoskopu ultradźwiękowego.
 • Pomiar czasu zderzeń kul i wyznaczenie parametrów deformacji.
 • Analiza wibracji i hałasów spowodowanych przez różne układy mechaniczne.
 • Wyznaczanie charakterystyki neonówki.
 • Pomiar współczynnika lepkości powietrza. Wyznaczanie średniej drogi swobodnej i średnicy cząsteczek gazu oraz liczby Reynoldsa dla przepływu powietrza przez kapilarę.
 • Pomiar współczynnika lepkości cieczy za pomocą wiskozymetru Hőpplera.
 • Badanie zależności temperaturowej współczynnika lepkości oraz anomalii płynności cieczy o lepkości strukturalnej.
 • Ruch ładunków w polach elektrycznym i magnetycznym. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu za pomocą magnetronu.
 • Badanie zależności temperaturowej przewodnictwa elektrycznego metali i półprzewodników.
 • Badanie zależności siły elektromotorycznej ogniwa od obciążenia. Prawa Kirchhoffa prądu stałego.
 • Badanie atomowych widm emisyjnych gazów metali.Wyznaczanie szerokości szczelin, stałych siatek dyfrakcyjnych.
 • Badanie własności ferroelektrycznych kryształu siarczanu trójglicyny.
 • Pomiar parametrów magnetycznych ferromagnetyków.
 • Wyznaczanie maksymalnej energii i zasięgu promieniowania beta w ciałach stałych.
 • Pomiar dawki promieniowania jądrowego na wybranych stanowiskach pracy.
 • Badanie zjawisk galwanomagnetycznych w ciałach stałych.
 • Wyznaczanie pracy wyjścia elektronów z metalu w badaniach emisji termoelektronowej.
 • Badanie przewodnictwa temperaturowego ciał stałych.
 • Badanie zjawiska rotacji optycznej w warunkach naturalnej i wymuszonej aktywności optycznej.
 • Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych i świetlnych fotodiody. Pomiar natężenia oświetlenia.
Początek strony